Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

1. REKISTERINPITÄJÄ

Bodhidharma ry

Y-tunnus 3024271–3

c/o Buddhalainen keskus Sampo, Vetehisenkuja 3, 00530 Helsinki

Sähköposti: ry.bodhidharma@gmail.com

2. HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Jäseniltä kerätyn tiedon avulla ylläpidämme jäsenrekisteriä sekä kehitämme muun muassa yhdistyksen toimintaa. Henkilötietoja käytetään yhdistyksen toimintaan liittyvien tiedotteiden lähettämiseen, tapahtumien tiedottamiseen sekä yhteydenpitoon jäsenten kanssa. Yhdistys ei käytä henkilötietoja kaupallisiin tarkoituksiin.

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN PERUSTE

Henkilötietoja käsitellään perustuen Rekisteröidyn antamaan suostumukseen, yhdistyksen oikeutettujen etujen toteuttamiseen sekä lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen.

4. KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT

Rekisterissä käsitellään Rekisteröityjen henkilö- ja yhteystietoja sekä muita jäsensuhteen hoitamisen kannalta tarpeellisia tietoja. Rekisteri sisältää henkilöistä seuraavia tunnistetietoja, mikäli henkilö on ne luovuttanut:

• etu- ja sukunimi

• syntymäaika

• asuinkunta

• puhelinnumero

• sähköpostiosoite

• dharmanimi sekä mistä ja milloin se on saatu

5. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET JA TIETOJEN SÄILYTYSAJAT

Tietoja kerätään Rekisteröidyltä itseltään muun muassa jäsenanomuslomakkeen tai kontaktoinnin yhteydessä suullisesti tai kirjallisesti. Tietoja voidaan kerätä ja päivittää myös osoite-, päivitys- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä. Henkilötietoja säilytetään rekisterissä vain niin kauan kuin käsittelylle on tietosuoja-asetuksen mukainen käsittelyperuste.

6. HENKILÖTIETOJEN SUOJAAMINEN JA TIETOTURVA

Manuaalisesti ylläpidettäviä aineistoja ei ole. Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja tarvittavin muin tietoturvan toimialalla kulloinkin yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.

7. HENKILÖTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA SIIRROT

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa Rekisteröityjen henkilötietoja palveluntuottajille vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka eivät ole ristiriidassa edellä mainittujen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kanssa.

8. HENKILÖTIETOJEN SIIRROT EUROOPAN UNIONIN TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Rekisteristä ei luovuteta tietoja Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

9. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti:

– saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;

– saada pääsy omiin tietoihinsa;

– vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua;

– vaatia käsittelyn rajoittamista tai henkilötietojensa poistamista; ja

– peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu Rekisteröidyn suostumukseen, eikä sille ole muuta perustetta.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö rekisterinpitäjälle kirjallisesti. Rekisterinpitäjä voi pyytää Rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään ja varmentamaan Rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

10. MUUTOKSET TÄHÄN TIETOSUOJASELOSTEESEEN

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 14.11.2023.

Tietosuojaseloste PDF-muodossa

Comments are closed.