Yhdistyksen säännöt

1. NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Bodhidharma ry. Yhdistyksestä voidaan käyttää myös englanninkielistä muotoa Bodhidharma Association. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2. TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistys on buddhalaisuuden olennaisiin opetuksiin keskittyvä yhteisö, jonka tarkoituksena on

 • a)  edistää buddhalaisuuden laaja-alaista opiskelua ja tutkimusta
 • b) jakaa tietoa buddhalaisuudesta ja sen harjoittamisesta
 • c) edistää tiedostavaa buddhalaista elämäntapaa
 • d) muodostaa henkisen ystävyyden piiri niiden kesken, jotka harjoittavat  tietoisena olemisen ja avoimen mielen dhyana-meditaatiota (kiinaksi chan, koreaksi seon, japaniksi zen, vietnamiksi thien) sekä
 • e) osallistua interbuddhalaiseen toimintaan ja eri maailmankatsomusten väliseen dialogiin.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää opiskelu- ja meditaatiotoimintaa sekä julkaisee alansa kirjallisuutta. Yhdistyksen puitteissa voidaan perustaa eri paikkakunnalla toimivia tai johonkin tiettyyn toimintaan erikoistuneita rekisteröimättömiä ryhmiä. Jokaisen ryhmän harjoituksessa noudatetaan sen henkisen oppaan ja valtuutettujen dharmaopettajien ohjeita.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia; vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja, omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta; sekä myydä julkaisuja ja yhdistyksen kannatustuotteita.

3. JÄSENET, EROAMINEN, EROTTAMINEN JA JÄSENMAKSUT

Henkilöt, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja toimintamuodot, voivat anoa  jäsenyyttä hallitukselta. Jäsenet maksavat vuosittaisen jäsenmaksun. Jäsenmaksusta ovat vapautettuja munkit ja nunnat sekä hallituksen nimittämät kunniajäsenet.

Jäsen, joka jättää maksamatta jäsenmaksunsa erotetaan yhdistyksestä. Eroamisesta on ilmoitettava yhdistyslaissa määrätyllä tavalla.

Hallitus voi yksimielisellä päätöksellä erottaa jäsenen, jonka se katsoo vakavasti rikkovan yhdistyksen periaatteita.

Yhdistyksen hallitus päättää jäsenmaksun suuruuden.

4. HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljä tai viisi varsinaista jäsentä sekä mahdollisesti yksi varajäsen.

Hallituksen jäseneksi valitaan buddhalaista elämäntapaa noudattavia henkilöitä. Hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä nimeää rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kolme sen jäsentä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

5. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

6. TILIT

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

7. YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokousten paikasta ja ajasta, sekä siinä käsiteltävistä asioista on ilmoitettava yhdistyksen jäsenille henkilökohtaisesti kirjeitse tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

8. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maalis- tai huhtikuussa.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Pyyntö ja ylimääräisen kokouksen aihe tulee ilmoittaa kirjallisesti hallitukselle. Kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa pyynnön esittämisestä.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

9. VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastaja ja ääntenlaskija
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 9. valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti  hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Yhdistys voidaan purkaa ainoastaan yhdistyksen kokouksen kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi luovutetaan sen jäljelle jäänyt omaisuus jollekin toiselle, viimeisen kokouksen määräämälle rekisteröidylle järjestölle, uskonnolliselle yhdyskunnalle tai säätiölle, jonka päämäärät ovat sopusoinnussa buddhalaisuuden periaatteiden kanssa.

Comments are closed.