Yhdistyksen säännöt

 1. NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Bodhidharma r.y. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

 1. TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistys on buddhalaisuuden olennaisiin opetuksiin keskittyvä yhteisö, jonka tarkoituksena on

 1. a)  jakaa tietoa buddhalaisuudesta ja sen harjoittamisesta
 2. b) edistää tiedostavaa buddhalaista elämäntapaa sekä
 3. c)  muodostaa henkisen ystävyyden piiri tarkkaavaisuusmeditaatiota ja zen-buddhalaisuutta harjoittavien ihmisten kesken.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää opiskelu- ja mietiskelytoimintaa sekä julkaisee alansa kirjallisuutta. Yhdistyksen puitteissa voidaan perustaa johonkin tiettyyn Bodhidharma-buddhalaisuuden suuntaukseen perustuvia rekisteröimättömiä ryhmiä. Yhdistyksellä on oikeus asianomaisen luvan hankittuaan järjestää rahankeräyksiä, arpajaisia tai myyjäisiä toimintansa rahoittamiseksi.

 1. JÄSENET, EROAMINEN, EROTTAMINEN JA JÄSENMAKSUT

Henkilöt voivat anoa varsinaista jäsenyyttä hallitukselta. Varsinaiset jäsenet maksavat vuosittaisen jäsenmaksun. Jäsenmaksusta ovat vapautettuja varsinaisina jäseninä olevat munkit ja nunnat sekä hallituksen nimittämät kunniajäsenet.

Jäsen, joka jättää maksamatta jäsenmaksunsa erotetaan yhdistyksestä. Eroamisesta on ilmoitettava yhdistyslaissa määrätyllä tavalla.

Rekisteröidyt yhdistykset voivat anoa hallitukselta ystävyysjäsenyyttä. Ystävyysjäsenet maksavat vapaehtoisen jäsenmaksun.

Hallitus voi yksimielisellä päätöksellä erottaa jäsenen, jonka se katsoo vakavasti rikkovan yhdistyksen periaatteita.

Yhdistyksen hallitus päättää varsinaisten jäsenten jäsenmaksun suuruuden.

Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

 1. HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä.

Hallituksen jäseneksi valitaan buddhalaista elämäntapaa noudattavia henkilöitä. Hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä nimeää rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kolme sen jäsentä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

 1. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä yhden hallituksen jäsenen kanssa.

 1. TILIT

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

 1. YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokousten paikasta ja ajasta, sekä siinä käsiteltävistä asioista on ilmoitettava yhdistyksen jäsenille henkilökohtaisesti kirjeitse tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

 1. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallitukeen määräämänä päivänä helmi- tai maaliskuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänivaltaisista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti pyytää. Kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa pyynnön esittämisestä.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksikertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

Ystävyysjäsenet voivat lähettää yhdistyksen kokouksiin edustajia, joilla on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

 1. VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa varatilintarkastajineen
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 1. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Yhdistys voidaan purkaa ainoastaan yhdistyksen kokouksen kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi luovutetaan sen jäljelle jäänyt omaisuus jollekin toiselle, viimeisen kokouksen määräämälle rekisteröidylle järjestölle tai säätiölle, jonka päämäärät ovat sopusoinnussa buddhalaisuuden periaatteiden kanssa.

Comments are closed.